طبقات مختلف تعاونی

  • طبقه اول
  • طبقه دوم
  • طبقه سوم
  • طبقه چهارم

طبقه پنجم (مدیریت)

این طبقه شامل دفاتر مدیریتی از جمله(مدیریت، معاونت مالی، معاونت فروش، واحد حقوقی و قراردادها) می باشد.

مشتریان راضی

672

فروشگاه ها

25

پرسنل

45
ساعات کار تعاونی

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 17

پنجشنبه ها ساعت 8 الی 13

شرکت های طرف قرارداد